SDĚLENÍ K INSOLVENČNÍMU ŘÍZENÍ DLUŽNÍKA SBERBANK CZ, A.S. V LIKVIDACI

28. 7. 2022

Vážení,

věnujte prosím pozornost zejména níže zvýrazněné sekci týkající se přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení dlužníka Sberbank CZ, a.s. v likvidaci.

Rádi bychom vás tímto informovali, že Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, IČ: 25083325, se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4353 (dále jen „Sberbank CZ“), podala dlužnický insolvenční návrh dle ust. § 98 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InsZ"). Toto sdělení poskytuje základní informace pro klienty Sberbank CZ s ohledem na zahájené insolvenční řízení.

Dne 30. dubna 2022 Sberbank CZ pozbyla na základě pravomocného rozhodnutí České národní banky č.j. 2022/38793/570 bankovní licenci. Na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. 83Cm 810/2022-7 ze dne 2. 5. 2022 Sberbank CZ vstoupila dne 2.5.2022 do likvidace a její likvidátorkou byla jmenována JUDr. Jiřina Lužová (dále jen „Likvidátorka“).

Po svém jmenování do funkce Likvidátorka zahájila kroky za účelem zjištění aktuální finanční situace Sberbank CZ a směřující k provedení její likvidace. Po důkladném posouzení finanční situace Sberbank CZ dospěla Likvidátorka k závěru, že Sberbank CZ se nachází v úpadku, a to v obou jeho formách, tedy platební neschopnosti i předlužení dle ust. § 3 odst. 1 a odst. 4 InsZ. Dne 29. 7. 2022 proto Likvidátorka jménem dlužníka podala k Městskému soudu v Praze insolvenční návrh na dlužníka. O tomto insolvenčním návrhu bude nyní rozhodovat Městský soud v Praze.

Vezměte prosím na vědomí, že zahájení insolvenčního řízení nemá žádný vliv na povinnost klientů Sberbank CZ splácet své závazky vůči Sberbank CZ. SMLOUVY UZAVŘENÉ SE SBERBANK CZ JSOU NADÁLE PLATNÉ A ÚČINNÉ. ZAHÁJENÍ INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ NEMÁ VLIV ANI NA SPLATNOST ZÁVAZKŮ KLIENTŮ SBERBANK CZ, KTERÁ V TUTO CHVÍLI ZŮSTÁVÁ NEZMĚNĚNA. Jak již byli klienti Sberbank CZ informováni v rámci likvidace Sberbank CZ, pro řádné provádění pravidelných měsíčních splátek byl (ke každému úvěru) vytvořen ve Sberbank CZ zvláštní splátkový účet. Detailní instrukce pro splácení úvěrů naleznete na stránce Informace pro klienty ohledně splácení úvěrů. Tyto instrukce zůstávají nadále v platnosti.

V případě, že Městský soud v Praze prohlásí konkurs na majetek Sberbank CZ, pohledávky věřitelů Sberbank CZ vyplývající z účetnictví Sberbank CZ se pokládají za automaticky přihlášené do insolvenčního řízení, a proto tyto pohledávky NEPŘIHLAŠUJTE.

Z účetnictví Sberbank CZ vyplývají všechny pohledávky, které jsou Sberbank CZ známy (včetně pohledávek na vyplacení vkladu na účtu, neuhrazené faktury, poměrné části odměny za věrnost, přeplatku za nájem bezpečnostní schránky, vratné zálohy na vydání klíčů k bezpečnostní schránce, bonusů při řádném splacení tzv. bonusové půjčky, přeplatek v souvislosti se splacením spotřebitelského úvěru nebo hypotečního úvěru atd.). V případě, že Městský soud v Praze prohlásí konkurs na majetek Sberbank CZ, insolvenční správce zašle každému věřiteli, jehož pohledávka vyplývá z účetnictví Sberbank CZ, oznámení, ve kterém mu sdělí výši pohledávky daného věřitele za Sberbank CZ a sdělí mu, že do této výše se jeho pohledávka považuje za přihlášenou. Věřitel, který bude nesouhlasit s výší své pohledávky nebo charakterem pohledávky uvedeným v oznámení obdrženém od insolvenčního správce, může následně ve lhůtě 4 měsíců ode dne prohlášení konkursu na majetek Sberbank CZ uplatnit u insolvenčního správce písemnou námitku; neučiní-li tak, platí, že s údaji uvedenými v oznámení souhlasí. V případě, že věřitel vůbec neobdrží oznámení od insolvenčního správce o své pohledávce, může do 3 měsíců ode dne zveřejnění výtahu z rozhodnutí o prohlášení konkursu v Úředním věstníku Evropské unie uplatnit námitku vůči insolvenčnímu správci, že mu nebylo doručeno oznámení o jeho pohledávce insolvenčním správcem a v námitce uvede výši své pohledávky vůči Sberbank CZ ke dni prohlášení konkursu na majetek Sberbank CZ.

Bližší informace k zahájenému insolvenční řízení budou zveřejněny na internetových stránkách banky.

V případě potřeby jakýchkoliv doplňujících dotazů prosím navštivte sekci Nejčastěji kladené otázky.

 

S úctou

Sberbank CZ, a.s. v likvidaci

JUDr. Jiřina Lužová, likvidátorka